Rekrutacja Liga Obrony Suwerenności/Małopolska tel. 881 208 147 Przyłącz się do Nas - NADCHODZI CZAS PATRIOTÓW!

DEKLARACJA IDEOWA


Deklaracja Ideowa
Ligi Obrony Suwerenności 

  • Naród Polski jako trwała i niepodzielna wspólnota ludzi polskiego pochodzenia i kultury jest dla nas wartością najwyższą i źródłem niewyczerpanej siły. Naszym celem jest przywrócenie wielkości Narodowi Polskiemu poprzez zabezpieczenie jego żywotnych interesów, kultywowanie tradycji i pobudzanie narodowej tożsamości.

  • Duszą Narodu Polskiego jest jego wielka cywilizacja, na którą składa się wysiłek twórczy wszystkich pokoleń Polaków. Naszym obowiązkiem jest umacnianie w narodzie patriotyzmu i miłości do Ojczystej Ziemi, ponieważ wyzwalają one najpotężniejsze siły twórcze, największą gotowość do wielkich czynów i poświęceń, które najskuteczniej prowadzą do rozwoju Polski i narodowej wielkości Polaków.

  • Ojczyzną Narodu Polskiego jest Państwo Polskie, które jest wspólnym dobrem wszystkich Polaków, bez względu na miejsce ich zamieszkania. Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów, powinno być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie. Każde pokolenie zobowiązane jest własnym wysiłkiem wzmóc siłę i powagę naszego państwa, a za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i dobrym imieniem.

  • Polska powinna być państwem suwerennym. Dlatego zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy obcej ingerencji w nasze sprawy wewnętrzne oraz jakiekolwiek próby ograniczenia wolności i niepodległości Narodu Polskiego. Władze naszego państwa powinny kierować się narodowym interesem i polską racją stanu, a także zobowiązane są chronić Polaków przed wszelkimi przejawami agresji i prześladowania.

  • Obrona nienaruszalności granic, integralności terytorialnej Ojczyzny oraz żywotnych interesów narodu jest najświętszym obowiązkiem każdego Polaka. Wojsko Polskie jest zbrojnym ramieniem Narodu Polskiego i stoi na straży bezpieczeństwa naszej narodowej wspólnoty. Żołnierz polski powinien szanować chlubne tradycje oręża polskiego, dochować wierności Ojczyźnie i posłuszeństwa polskiemu zwierzchnictwu.

  • Jedynym źródłem prawa obowiązującego w Polsce powinna być suwerenna wola Narodu Polskiego. Prawo ustanowione dla dobra narodu powinno służyć wszystkim Polakom, a funkcjonowanie państwa musi być oparte na jego poszanowaniu. Polacy są równi wobec prawa, natomiast ich obowiązki wzrastają wraz z pozycją zajmowaną w hierarchii społecznej narodu. Każdy Polak powinien podporządkować swoje osobiste dążenia nadrzędnym interesom Państwa Polskiego, natomiast państwo powinno zagwarantować bezpieczeństwo i nieskrępowany rozwój wszystkim Polakom.

  • Jedynym źródłem władzy sprawowanej w Polsce jest Naród Polski i ten, kto nie jest Polakiem nie ma prawa sprawować władzy w naszym państwie. Sprawne funkcjonowanie państwa zapewnić może tylko silna władza, której fundamentem jest zjednoczony, świadomy i zorganizowany naród.

  • Polska powinna być państwem narodowym. Dlatego wszelkie mniejszości narodowe zamieszkujące w naszym państwie powinny podporządkować się jego nadrzędnym interesom, a ich funkcjonowanie nie może kolidować z dobrem Narodu i Państwa Polskiego. 

  • Praca i godne życie należą się wszystkim Polakom. Dlatego państwo powinno zagwarantować warunki umożliwiające zatrudnienie pozbawionych pracy rodaków oraz zapewnić im nieograniczony dostęp do opieki medycznej i edukacji. Państwo zobowiązane jest chronić i wspierać tradycyjną polską rodzinę, jako podstawową komórkę społeczną Narodu Polskiego.

  • System gospodarczy w Polsce opiera się na wolności gospodarowania i rzetelnej pracy wszystkich Polaków. Państwo powinno zabezpieczyć narodową gospodarkę przed nieuczciwą konkurencją obcego kapitału, a Polakom zapewnić ochronę przed ekonomicznym wyzyskiem. Majątek narodowy uzyskany pracą i wysiłkiem wszystkich Polaków powinien zaspokajać potrzeby całego Narodu Polskiego, a państwo zobowiązane jest chronić go przed kradzieżą i zawłaszczeniem.